NÅR KOMMUNEN VÆLGER SIDE I EN NABOSTRID


Som borger i Danmark har man en forventning om at myndigheden, som er tættest på borgerne, nemlig kommunen, forholder sig objektiv i sager og ikke vælger side.

I Danmark ser vi ikke korruption, som man gør i mange andre lande. 


Men hvad gør man, når kommunen vælger side? Hvad gør man når kommunen tager modpartens parti og går imod gældende afgørelser?


Hvor går grænsen for hvor langt en kommunal sagsbehandler må gå, for at hjælpe en virksomhedsejer til at beholde sin virksomhed?


Husk på, at den kommunale sagsbehandler er betalt af dine og mine skattekroner og har man så egentlig ikke en berettiget forventning om at kommunen skal være uvildig?


Som du vil kunne læse nedenfor, fortæller NATURBEVARELSE om en sagsbehandler og en kommune som, efter vores mening er gået langt over grænsen for at sikre at en entreprenør kan fortsætte med at

drive sin entreprenørvirksomhed i netop et bevaringsværdigt område ved Alsønderup i Hillerød. 


Nabostriden opstår ved Hillerød Kommunes manglende tilsyn og håndhævelse i sagen, hvor naboerne har fået nok og nærmest må være "politi" for at kunne udholde at være i deres egne hjem.

Anden driftsbygning  på 258 m2 indrettes som luksusbolig med swimmingpool, spa og bad uden ansøgning eller tilladelse.

Driftsbygning på 258 m2 indrettes til entreprenørvirksomhed, som ikke må være på ejendommen.

Der udgraves kælder under den ene driftsbygning og naboer dokumenterer at kælderen anvendes til entreprenørvirksomheden. 

Sagsbehandlerens "fejl" er kun til entreprenørens fordel:


En berørt nabo oplever at der, gang på gang, er fejl eller uregelmæssigheder i sagsbehandlerens afgørelser om entreprenørens virksomhed fra landbrugsejendommen. 


Fejlene har nogle gange kæmpe konsekvenser for sagens udfald.


Alle "fejlene" er til entreprenørens fordel. Naboen mener at "fejlene" ikke er tilfældige.


Hver gang må naboer gøre kommunen opmærksom på "fejlene". Ofte bliver "fejlene" ikke rettet førend klagen når op på borgmester-niveau.


Lad os se på "fejlene" her:


1. SAGEN OM RENDEGRAVEREN SOM IGENNEM 21 ÅR HAR VÆRET PÅ EJENDOMMEN PÅ TRODS AF PÅBUD, DOM OG TVANGSBØDER


2. SAGEN OM DRIFTSBYGNINGEN SOM PLUDSELIG BLEV 2 ÅR ÆLDRE - PÅ PAPIRET!


3. SAGEN OM ENTREPRENØRVIRKSOMHED SOM AF SAGSBEHANDLER BLEV TRYLLET OM TIL "MINDRE ENTREPRENØRFORRETNING"


4. SAGEN OM UDVIDELSE AF BOLIG I DRIFTSBYGNING SOM IKKE ER 5 ÅR OG SOM ER IMOD PLANLOVENS BESTEMMELSER


5. SAGEN OM RUNDBUEHALLEN SOM BORGMESTEREN FASTHOLDT VAR LOVLIG MEN SOM VISTE SIG AT VÆRE ULOVLIG


6. SAGEN OM JORDDEPONI I BEVARINGSVÆRDIGT OMRÅDE SOM KOMMUNEN BESLUTTEDE IKKE AT GØRE NOGET VED.


7. SAGEN OM ULOVLIG ENTREPRENØRVIRKSOMHED I DRIFTSBYGNING SOM FORTSAT PÅ SNART 3. ÅR IKKE ER LOVLIGGJORT


Er det rimeligt, at skatteydernes penge skal bruges på at aflønne 21 års sagsbehandling, fordi en entreprenør

angiveligt ikke vil følge lovgivningen?


NOK MÅ VÆRE NOK!  #KV21


- en berørt nabo

Hillerød Kommunes tilsyn har være nærmest ikke eksisterende og det har afstedkommet følgende, som hverken naturen, miljøet eller naboerne kan være tjent med:

NATURBEVARELSE MENER at der er tale om en forvaltning, som under Borgmester Kirsten Jensens borgmesterperioder har besluttet, at "frede" en entreprenørvirksomhed som ulovligt er aktiv fra en landbrugsejendom i et bevaringsværdigt landzoneområde. 


Kommunen stopper ikke virksomheden og lader i bund og grund entreprenørvirksomheden være i fred ved ikke at føre regelmæssige tilsyn. Når naboer klager over aktiviteterne fra virksomheden, oplyser kommunen til naboen at kommunen først om ca. 30 dage har tid til at se på sagen. Nogle gange reagerer kommunen overhovedet ikke på henvendelser. Berørte naboer må gang på gang bede om at få aktindsigt i, hvad der egentlig foregår på nabogrunden. 


Kommunen forsøger at opnå §37 tilladelse til entreprenøren:

Hillerød Kommune er ikke interesseret i at give landzonetilladelse efter planlovens §35 til entreprenørvirksomheden fordi dette kan have præcedens for at andre lignende larmende og svinende virksomheder også kan få tilladelse til at ligge i landzone. 


Derfor, da naboer klager over virksomhedens aktiviteter, opfordrer Hillerød Kommune entreprenøren til at ansøge om virksomhed i bygning 2 efter § 37 i planloven. Problemet er dog, at bygning 2 ikke er 5 år gammel og en række andre af planlovens bestemmelser ikke er opfyldt for at det kan lade sig gøre. Forvaltningen (sagsbehandleren) "tryller" derfor bygningen 2 år ældre, på papiret. Læs om "driftsbygningen som blev tryllet 2 år ældre".


Kommunen forsøger at omgå planlovens bestemmelser om entreprenørvirksomheder i landzone:

Men en nabo gør kommunen opmærksom på, at der i planlovens bestemmelser er taget stilling til, at der ikke kan ligge entreprenørvirksomheder i landzone. Sagsbehandleren rådgiver derfor entreprenøren til at afvente med at ansøge om virksomhed fra bygning 2 fordi kommunen gerne vil "vejlede" entreprenøren. Samtidig forsøger sagsbehandleren at overtale Erhvervsstyrelsen til at sige "god" for at der kan ligge entreprenørvirksomheder i landzone. Læs om

SAGEN OM ENTREPRENØRVIRKSOMHED SOM BLEV TRYLLET OM TIL EN MINDRE ENTREPRENØRFORRETNING

Da naboerne partshøres om der kan ligge en "mindre entreprenørforretning" præsenterer kommunen entreprenørvirksomheden som "mindre" og det får en nabo "op af stolen". Læs her: https://sn.dk/Debat-Hilleroed/Ulovlig-entreprenoervirksomhed-paa-Nordvej-10/artikel/873543


Ovenstående er blot nogle af en hel række af urimelige særbehandlinger overfor en entreprenør i Hillerød Kommune. 


Nedenfor kan du læse om alle de forvaltningsmæssige "fejl" som angiveligt har givet entreprenøren kæmpe fordele igennem tiden.


Sagen vil belyse en sagsbehandler som sprænger alle rammerne for hvad en kommunal sagsbehandler kan tillade sig, efter vores mening.


Er det rimeligt at en kommune forsøger at omgå loven?


Hvad mener du?  #KV21


NÅR NABOEN BLIVER EN ENTREPRENØRVIRKSOMHED

I 1998 køber et forældrepar hus ved Alsønderup fordi de gerne vil give deres kommende barn en god opvækst med landligt miljø, langt væk fra trafikstøj og med udsigt til grønne marker.


Området de vælger at lægge deres livsinvestering i form af huskøb i er bevaringsværdigt med landskabelige værdier og derfor underlagt restriktioner ift anvendelse af og ændringer af området. 


Knap et år senere, bliver naboejendommen sat til salg og en entreprenør ender med at købe ejendommen. 


Det bliver starten på nu 21 års kamp


Vi oplever at kommunen ikke selv fører tilsyn med entreprenørvirksomheden.


Kommunen har ikke tid til at komme på tilsyn hvis vi anmelder at naboen overtræder det kommunale påbud


Vi føler os mobbet af kommunen hvis vi anmelder overtrædelser og kommunen giver os time-out når vi skriver til kommunen.


- berørt nabo

Den kommunale sagsbehandler opfører sig som om hun arbejder for entreprenøren.


Sagsbehandleren skriver til instanser og myndigheder og lægger ord i munden på dem for at gennemtvinge afgørelser så entreprenøren kan få sin vilje og beholde sine entreprenørmaskiner på trods af flere afslag efter planloven.


- berørt nabo


Det samme har anden nabo oplevet - læs her:


https://sn.dk/Debat-Hilleroed/Ulovlig-entreprenoervirksomhed-paa-Nordvej-10/artikel/873543


Vi oplever at entreprenøren har fået frie tøjler til sin ulovlige entreprenørvirksomhed i Borgmester Kirsten Jensens perioder. Der skal man ikke sætte sit kryds hvis man vil passe på miljøet og naturen. #KV21


- berørt nabo

Men kan en kommunal sagsbehandler egentlig tillade sig at omgå

sandheden så letsindigt som der gøres her? Er det lovligt for en kommunal sagsbehandler at inddrage alle instanser for at få ændret betingelser i en sag?


Har man, som kommunal sagsbehandler, ikke en pligt til at oplyse sagen korrekt?


Som du selv kan læse af læserbrevet ovenfor, står naboerne måbende og ser til mens kommunen - på papiret - forsøger at forvandle den entreprenørvirksomhed som kun har vokset sig større og større igennem 21 år, til en mindre "entreprenørforretning".


Den selvsamme virksomhed beskrives nu af den kommunal sagsbehandler som om den kan sidestilles med en mindre håndværksvirksomhed. 


Bør en kommunal sagsbehandler ikke kunne holdes ansvarlig når

der pyntes på sandheden? Eller må en kommunal sagsbehandler "trylle" i en sagsopstilling for at opnå det, som hun ønsker?Hvad mener du?


Men er det i orden at en kommunal sagsbehander på denne måde efterprøver eller forsøger at omgå afgørelser truffet i retten?


Er det i orden at en kommunal sagsbehandler bruger sin skattebetalte løn på at give særbehandling til en entreprenør?


Hvad mener du?


Men hvorfor egentlig flytte sin entreprenørvirksomhed på landet?

I Alsønderup, ved Hillerød, bor en rigtig glad mand! Han er entreprenør og vil angiveligt gerne have sin virksomhed der hvor han bor. Han er angiveligt ret ligeglad med at det er et bevaringsværdigt område med landskabelige værdier og ret ligeglad med naboerne, for den sags skyld!


Derfor køber han en landbrugsejendom og ansøger om at opføre det som Planloven tillader: bolig på 314 m2, hestestald på 258 m2 og driftshal til landbrugsmaskiner på 258 m2.


Det lyder jo altsammen godt - på papiret. Men virkeligheden er en helt anden!


Knap er den sidste mursten lagt og mørtlen tør førend entreprenøren har flyttet sin virksomhed ind i den bygning, som var ansøgt som hestestald. Hillerød Kommune kommer på tilsyn og konstaterer at bygningen "reelt 100% er inddraget til entreprenørvirksomhed".


Som om det ikke var nok, indretter entreprenøren luksusbolig (indendørs swimmingpool, spa og bad på 78 m2) i den ande bygning, den som var ansøgt til landbrugsmaskiner. Derudover graver han kælder på 175 m2 under og indretter kontor på 1. sal på 35 m2.

Altsammen uden ansøgning eller tilladelse!


Fordi bygningen allerede ER etableret, synes Hillerød Kommune det er helt i orden, at vores bevaringsværdige områder, stik imod planlovens bestemmelser, skal anvendes til luksusboliger!


Men er det egentlig i orden at ansøge på et angiveligt forkert grundlag og efterfølgende angiveligt spekulere i at opnå tilladelse? Bliver planloven egentlig ikke sat ud af kraft?


Hvad synes du?


NATURBEVARELSE mener at Hillerød Kommunes kreative omgåelse af Planlovens bestemmelser kan medføre en uheldig præcedens hvorved andre grundejere, på samme måde som den i sagen omtalte grundejere, ansøger om landbrugsmæssige nødvendige bygninger for, i stedet, at indrette dem til bolig og virksomhed og dermed er Planloven reelt sat ude af kraft.


Danmarks Naturfredningsforenings lokalformand, Jørgen Nielsen, vurderer at foreningen ikke vil gå ind i sagen. Sagen er derfor, desværre ikke påklaget af foreningen. 


Heldigvis er sagen påklaget af en berørt nabo

Men hvordan har naboerne det når kommunen særbehandler entreprenøren?

Jeg har fuldstændig mistet tilliden til den kommunale forvaltning.


Jeg har ellers altid haft en tillid til at kommunen var uvildig og forvaltede efter gældne regler.....


- berørt nabo

Jeg må nærlæse alle afgørelser der kommer vedrørende entreprenøren. Der er altid fejl i afgørelserne og fejlene er ALTID til fordel for entreprenøren!

Det giver ikke just tillid til kommunen!

- berørt nabo

Som naboer har vi intet

andet valg end at blive ved med at klage til kommunen og så håbe at

der snart kommer en ny borgmester #KV21


- berørt nabo wer

Kan du huske familien som gerne ville give deres barn

et rent miljø at vokse op i?


Familien er nu naboer til et depot af byggeaffald som entreprenøren tilkørte og nedgravede på sin ejendom, kort tid efter han købte den. 


Byggeaffaldet er forureningsundersøgt og svarer til klasse 4, som betyder at jorden er kraftigt forurenet. Klasse 4 er den højeste forureningsgrad. 


Det er især indholdet af PAH'er  (oliekomponenter der er kræftfremkaldende) som er over Miljøstyrelsens afskæringskriterium hvor al kontakt til forureningen bør afskæres. 


Byggeaffaldet ligger tæt på Alsønderup Vandværks vandledning som forsyner ca. 860 husstande. 

HVAD SIGER LOVEN?


Bliver der egentlig holdt øje med forurening af grundvandet?


Er alle 860 husstande som får vand fra Alsønderup Vandværk egentlig informeret om at der ligger forurenet byggeaffald i klasse 4 lige op ad vandledningen?


- berørt nabo


§

Planloven er vedtaget for bl.a. at værne om landets natur og miljø så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk vækst.


Læs Planloven her:

Entreprenørfirma/kloakfirma/vognmandsfirma 


Kan ikke drage fordel af Planlovens § 37, stk. 1 og 2

Erhvervsstyrelsens vejledning er klar - se ovenstående

Planlovens § 35, stk.1:


"I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer..........."Planlovens § 37, stk. 1 og 2:


"

§ 37. Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4, samt lager- og kontorformål m.v." (- dog på en række betingelser/naturbevarelse)