NATURBEVARELSE.NU

HILLERØD KOMMUNE BRYDER PLANLOVEN OG GODKENDER DRIFTSBYGNING, OPFØRT INDENFOR 5 ÅR, TIL SWIMMINGPOOL, SPA OG BAD. 


D. 16.12.2019, Hillerød Kommunes sagsnummer: 2018-1014, godkender Hillerød Kommune  lovliggørelse af ulovligt opført swimmingpool, spa og pool  efter planlovens § 36, stk 1 nr. 10, hvorefter grundejerens stuehus udvides til 394 m2. 


Hillerød Kommune skønner samtidig, at der ikke skal indhentes landzonetilladelse til ændringen. 


Samtidig fremsender Hillerød Kommune afgørelsen så sent, at klagefristen for længst er overskredet før afgørelsen når ud til eventuelle klagere. 


Foreningen NATURBEVARELSE er heller ikke orienteret om, at Hillerød Kommune har offentliggjort afgørelsen således at interesserede foreninger kunne påklage denne. 


Hvorfor er Hillerød Kommunes afgørelse ulovlig:


1. Bygningen er d. 24.3.2010 partshørt som driftsbygning "nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom", jf. Hillerød Kommunes sagsnummer: 219-2009-59748.


Jf. Planlovens § 37, stk 3 fremgår følgende undtagelse:


§ 37, stk. 3.: at byggeriet ikke er opført uden landzonetilladelse i henhold til § 36, stk. 1, nr. 3, som erhvervsmæssigt nødvendigt for en bedrift.


2. Bygning er, som anført af Hillerød Kommune selv "taget i brug i 2016". Hillerød Kommune har selv lagt til grund i sagsnummer 2018-2014, at bygningen er opført i 2016. 


Jf. Planlovens § 37, stk 2 fremgår følgende undtagelse:


§37, stk 2: at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.


3. Planloven tillader normalt stuehuse op til 250 m2. Grundejeren har i sagsnummer 219-2009-59748 altså allerede fået landzonetilladelse til at overskride de 250 m2 med op til 314 m2. Derfor vil Hillerød Kommunes tilladelse af 16.12.20 kræve en landzonetilladelse, da grundejeren nu får tilladelse til at opføre op til 394 m2 - altså en overskridelse på 144 m2 i forhold til hvad der kan rummes indenfor Planlovens rammer. 


4. Planlovens §37 forudsætter, at der er tale om overflødiggjort driftsbygning såfremt den skal tages i brug til andet formål. I denne sag var der ikke tale om en overflødiggjort bygning,da den var indrettet med swimmingpool, spa og bad. Planlovens bestemmelse kan derfor ikke anvendes. 


5. Da ejeren aldrig har drevet landbrug fra ejendommen er den 


Foreningen NATURBEVARELSE mener at Hillerød Kommunes kreative omgåelse af Planlovens bestemmelser kan medføre en uheldig præcedens hvorved andre grundejere, på samme måde som den i sagen omtalte grundejere, ansøger om landbrugsmæssige nødvendige bygninger for, i stedet, at indrette dem til bolig og virksomhed og dermed er Planloven reelt sat ude af kraft.


Foreningen NATURBEVARELSE mener det ville klæde Hillerød Kommune at overholde loven. Foreningen NATURBEVARELSE betragter omgåelse af Planlovens bestemmelser, som vi ser ovenfor, som en af foreningens mærkesager. 


STIK IMOD PLANLOVEN VILLE HILLERØD KOMMUNE TILLADE ENTREPRENØRVIRKSOMHED I LANDZONE FORDI KOMMUNEN VURDERER AT VIRKSOMHEDEN KAN HOLDE TIL INDE I EN DRIFTSBYGNING PÅ 258 m2.

 Det fremgår af kommunens redegørelse til Planklagenævnet af 28.2.20, selvom kommunen samtidig redegør for at den ikke kender omfanget af virksomheden. 


Foreningen NATURBEVARELSE mener at kommunens særbehandling er dybt problematisk:


Jf. Erhvervsstyrelsens vejl. om landzoneadministration fremgår følgende vedr. § 37, stk 1 og 2:


"Undtagelserne i planlovens § 37, stk. 1 og 2, omfatter ibrugtagning af bygninger til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, samt lager- og kontorformål m.v.

Omfattet er eksempelvis tømrer- og murervirksomhed, VVS-virksomhed, autoværksteder, tegnestuer, revisorfirmaer, advokatfirmaer, ejendomsmæglerfirmaer, frisørsaloner, kliniker, naturskoler, naturvejledningscentre, klubber og foreninger f.eks. lokalhistoriske foreninger, spejdere, klublokaler til hundesportsforeninger,motorcykelklubber o. lign.
Da der er tale om undtagelsesbestemmelser, fortolkes begrebet ”m.v.” i § 37,
stk. 1 og 2, snævert.
Hotel- og restaurationsvirksomhed er ikke omfattet af bestemmelserne. Det samme gælder vognmandsvirksomheder, entreprenørvirksomhed, nedknusningsanlæg og hestepensioner."


Hillerød Kommunes særbehandling af entreprenørvirksomheden er problematisk fordi: 


 • Hillerød Kommune derved forsøger at omgå planlovens klare begrænsning overfor entreprenørvirksomheder i landzone og dermed sættes planloven reelt ud af kraft. 
 • Hvordan kan berørte naboer beskyttes mod kommunal særbehandling og tilsidesættelse af planloven som vi ser i nærværende sag?
 • Grundejeren har siden 2000 ansøgt om etablering af entreprenørvirksomhed og der er derfor ingen tvivl om hvilken type virksomhed grundejeren ønsker at drive fra ejendommen.
 • Hillerød Kommune tilsidesætter Erhvervsstyrelsens svar til kommunen af 4.4.19 på kommunens henvendelse af 6.3.19 om "en mindre entreprenørvirksomhed kan høre ind under håndværksvirksomhed, bare den kan rummes inde i en bygning". Hvortil Erhvervsstyrelsen svarer kommunen følgende: 

  "Da der i planlovens § 37, stk. 1 og 2 er tale om undtagelser (...) fortolkes begrebet “m.v” i § 37, stk. 1 og 2 snævert". Erhvervsstyrelsen supplerer med et eksempel der sammenholdt med naboers observationer om antallet af entreprenører maskiner og den aktivitet, som har været på ejendommen og grundejerens egen ansøgning om lovliggørelse af entreprenørvirksomhed  samlet set må konkluderes, at det ansøgte overskrider grænsen for, hvad der har været hensigten med planlovens § 37, og definition mindre håndværksvirksomheder. Dette begreb er ikke foreneligt med den aktivitet, som grundejeren udfører og påtænker at udføre på ejendommen.

 • Hillerød Kommune redegør i afslaget til grundejeren for at kommunen ikke kender omfanget af virksomheden, da grundejeren ikke har indsendt liste over maskiner som indgår i virksomheden, derfor undrer det også Foreningen NATURBEVARELSE at kommunen samtidig har overvejet at "betragte virksomheden som en mindre håndværksvirksomhed" jf. kommunens afgørelse af 28.2.20.
 • Berørte naboer har i årevis dokumenteret (med fotos og video) overfor Hillerød Kommune omfanget af entreprenørvirksomheden fra landbrugsejendommen som overskrider grænsen for hvad der har været hensigten med planlovens §37 og defitionen mindre håndværksvirksomheder. 
 • Berørte naboer har dokumenteret overfor Hillerøds Borgmester, Kirsten Jensen, at grundejeren anvender ulovligt etableret kælder under anden driftsbygning i entreprenørvirksomheden, ligesom der fortsat henstår entreprenørmaskiner i det åbne land og på landbrugsejendommens efterhånden 6000 m2 befæstede areal. Hillerød Kommune har længe afvist at føre tilsyn med pågældende kælder på trods af dokumentation for at kælderen anvendes i entreprenørvirksomheden.
 • Entreprenørvirksomheden reklamerer på virksomhedens hjemmeside om at virksomheden har en "fast stab af medarbejdere" - altså er der ikke tale om en enkeltmandsvirksomhed. 
 • Entreprenørvirksomheden er sponsor for det danske kvindebaskethold i EM kvalifikationskampen november 2019, hvilket kræver en virksomhed af en vis størrelse. 
 • Berørte naboer fortæller, at de har mistet tilliden til den kommunale sagsbehandling.


ENTREPRENØRVIRKSOMHED I BAGHAVEN!


Hvad ville du sige til, hvis din nye nabo tilflytter med sin entreprenørvirksomhed og angiveligt ikke overholder påbud om ophør og krav fra tilsynsmyndigheder?


Det er dagligdagen for en lille familie i Hillerød Kommune, som i snart 20 år har fået udsigten til kornmarker skiftet ud med udsigten til oplagspladser, bunker af jernskrot, køreplader, byggeaffald, europaller og selvfølgelig gravkøer, rendegraver, dumper, vejtromle, frontlæsser og 5-6 kassevogne. 


Familien har fulgt sagen i snart 20 år og har haft tillid til, at Hillerød Kommune håndterede sagen efter gældende lovgivning. 


Familien blev skuffet.


Pandoras Æske:

"Jeg tror ikke Hillerød Kommune har forståelse for hvad de, ved en lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, påfører området og naboerne", siger naboen, som mener, at vi kun har set "toppen af isbjerget". 

"Bygge- og landzonesagsbehandleren kan lukke døren til sit kontor og gå hjem efter endt arbejdstid mens vi, berørte naboer, skal leve med konsekvenserne af den kommunale sagsbehandling. "


Som eksempel nævner naboen, det som Frederiksborg Amts Avis og TV2Lorry tidligere har omtalt, at entreprenøren ved erhvervelsen af ejendommen i april 2000, selv har udtalt til Hillerød Kommune at han har etableret en oplagsplads på landbrugsejendommen ved at opfylde markjorden med opfyldsmaterialer stammende fra "den gamle Tuborg Havn", uden at være i besiddelse af nærmere dokumentation.


Opfyldsmaterialet viste sig, ved senere forureningsundersøgelse, at overskride Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterie væsentligt på kulbrinter, herunder polyaromatisk kulbrinter, bl.a. benz(a)pyren og dibenzo(a)a,h)anthacen, jf. Lett, Vilstrup og Partneres redegørelse til Hillerød Kommune af 14.3.2002. 


Kan ikke realitetsbehandle ansøgning om entreprenørvirksomhed:

Ifølge Hillerød Kommunes eget mødereferat, fik entreprenøren deadline til 24.10.19 til at indsende liste og plantegning over virksomhedens materiel, hvilket Hillerød Kommune bekræfter d. 28.10.19, at entreprenøren ikke har gjort. På dette grundlag kunne man med rette formode, at kommunen hurtigt ville

have givet afslag på ansøgningen. 

Vi har dog, pr. 20.12.19 fortsat ikke hørt fra Hillerød Kommune i sagen, oplyser naboen.


"Entreprenørvirksomheden, kan vi se fra vores vinduer, har her i december 2019, nu mindst 6 kassevogne ad gangen, som benytter sig af oplagspladsen", fortæller naboen, som ikke forventer at Hillerød Kommune griber ind. "Sagen kommer til at foregå i Planklagenævnet og ved domstolene", fortæller hun. 


"Angiveligt har Hillerød Kommune hemmeligholdt et dokument- sagsakt nr. 42, som Hillerød Kommune ikke har ladet partshøre eller givet aktindsigt i", fortæller naboen.  "Vi har, d. 11.11.19 fået medhold i sagen fra Planklagenævnet om at vi skal have aktindsigt i sagsakt nr. 42, men Hillerød Kommune, som fik sagen hjemvist, har endnu ikke genbehandlet sagen eller givet os aktindsigt", oplyser hun. Planklagenævnet bekræfter at sagsakt nr. 42 eksisterer.


Samme oplevelse har en anden nabo til entreprenørvirksomheden, som har udtalt:


"Hvornår er det det rette tidspunkt at sige STOP? Tiden går, naturen påvirkes, rådyrene forsvinder, og landskabet ændres.

Det lader det til, at de ansatte i kommunen har mistet grebet om sagen og ikke kan finde ud af, hvornår sagen er alvorlig nok til, at de skal gribe ind over for grundejerens gradvise ændring af landejendommes anvendelse.

Man kunne fristes til at se dette forløb som en af de historier, som begynder med en lille omgåelse af loven. Men snart er det ikke den lille sag i sig selv, der er omdrejningspunktet, men myndighedernes behandling af den.

Stik imod formålet med Planloven og Hillerød Kommunes egen kommuneplan »Grøn Struktur« arbejder Hillerød Kommune målrettet på lovliggørelse af en ulovlig entreprenørvirksomhed i et bevaringsværdigt landzoneområde i Alsønderup.

Hillerød Kommune har besøgt ejerens virksomhed. Der er tydeligvis tale om en entreprenørvirksomhed med tilhørende maskinpark.

Hillerød kommune har et dilemma: "Hvad gør vi ?" ( tillad mig at hviske: "Prøv at følge loven")."

Hillerød Kommune vil ikke føre tilsyn med virksomhedens reelle omfang.


I partshøring af 18.6.19 om hvorvidt partshørte kan godkende entreprenørvirksomheden, inddrager Hillerød Kommune udelukkende den ene driftsbygning i partshøringen. Dette på trods af, at kommunen er informeret om, at også den anden driftsbygning anvendes i entreprenørvirksomheden. 


Hillerød Kommune vil heller ikke føre tilsyn med kælderen under den anden driftsbygning på trods af, at naboerne har oplyst og dokumenteret at der kører entreprenørmaskiner ned i kælderen under bygningen. 


Naboerne er ikke i tvivl: "Hillerød Kommune ønsker at

entreprenørvirksomheden godkendes og derfor forsøger kommunen at "pynte" på sandheden og få entreprenørvirksomheden til at fremstå som en "mindre entreprenørforretning". 


Hillerød Kommune fører naboer "bag lyset"  i partshøring:


"Ved at undlade at oplyse om entreprenørvirksomhedens reelle omfang, fører kommunen faktisk berørte naboer "bag lyset"", mener naboen. 


Hun har gjort Hillerød Kommune opmærksom på dette, men kommunen vil stadig ikke føre tilsyn med den ulovligt etablerede kælder hvor der er konstateret en væsentlig ændret anvendelse.


En anden nabo deler samme opfattelse:


"Men kommunen øjner den mulighed, at foretage partshøring af de beboere, der bor på (xxxvej/red. NATURBEVARELSE), og dagligt bliver belastet af store entreprenørmaskiner, der skal ud at arbejde. For at gøre ansøgningen mere spiselig beskriver kommunen virksomheden som en "MINDRE entreprenørvirksomhed". Hvad betyder "mindre"? Hvornår er noget "mindre" eller "normalt" eller "større"?

Hvis nu de adspurgte ikke protesterer - eller ikke ret mange - kunne tilladelsen til lovliggørelse imødekommes, så var kommunens dilemmaer løst.

Lige bortset fra, at Hillerød kommunes folkevalgte politikere har formuleret en vision om kommunens grønne profil og beskyttelse af egnens særlige natur.

I en borgers indsigelse mod at lovliggøre virksomheden kan man læse et citat fra kommunens sagsbehandler af 6. marts 2019, til Erhvervs- og Byggestyrelsen, for at få afklaret et spørgsmål om forståelse af planlovens paragraf 37 stk 1 og 2.

Det kunne se ud som om, Hillerød kommunes sagsbehandler nu forsøger at manipulere med Erhvervs- og byggestyrelsens medarbejder, ved pinligt naivt at lægge det svar i munden på medarbejderen, som kommunens sagsbehandler gerne vil have.

Sagsbehandleren spørger, om man ikke kan sidestille en håndværksvirksomhed med en mindre entreprenørvirksomhed, da det er lovligt i landzone - nogenlunde således: "Hvis der nu bare er tale om en mindre entreprenørvirksomhed, går det så ikke?" Underforstået: "Det kan da ikke skade natur og miljø".

Men i modsætning til en håndværksvirksomhed medfører en entreprenørvirksomhed regelmæssig trafik med store entreprenørmaskiner, transport af store mængder byggematerialer samt oplagsplads."


Entreprenørvirksomhed ikke tilladt i landzone - Hillerød Kommune forsøger at få Erhvervsstyrelsen til at gøre en undtagelse:


Da Hillerød Kommune, i varsel af påbud og partshøring af 20.2.19 sagsbehandler om hvorvidt der

kan lovliggøres en entreprenørvirksomhed, som der jo er tale om, på landbrugsejendommen i landzone, gøres Hillerød Kommune, af naboerne d. 5.3.19, opmærksom på at der, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning om landzoneadministration, ikke gives tilladelse til entreprenørvirksomheder efter § 37. 


Dette foranlediger følgende henvendelse fra samme bygge- og landzonesagsbehandler til Erhvervsstyrelsen:


"Hej Specialist.


Hvad er forskellen på en håndværksvirksomhed og en entreprenørvirksomhed i

Jeg er blevet henvist til Specialisten med mit spørgsmål af Jeppe Stubtoft:

Der kan indrettes en håndværks- og industrivirksomhed i en tiloversbleven driftsbygning eller i en anden bygning, jf. planlovens § 37, stk. 1 og 2. Dette beskrives mere detaljeret i Vejledning for landzoneadministration side 45 kap. 1.4.1.

Samtidig fremgår følgende af samme vejledning side 64, Kap. 2.2.11:
”Placering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der er visse typer virksomheder, der typisk hører hjemme i det åbne land som maskinstationer og foderstofvirksomheder, og hvor der vil være færdsel med landbrugsmaskiner til og fra virksomheden. Det gælder derimod som udgangspunkt ikke andre erhverv, der har tilknytning til jordbrugserhvervet, som f.eks. maskinfabrikker, mejerier og slagterier og entreprenørvirksomheder. Disse virksomheder må som altovervejende hovedregel henvises til udlagte erhvervsområder i byzone. Herudover er der virksomheder, som på grund af risiko for omgivelserne ikke kan placeres i et erhvervsområde. Det gælder f.eks. fyrværkerilagre. Etablering af de nævnte virksomheder vil dog ofte være omfattet af lokalplanpligten.”

Mit spørgsmål går på om en virksomhed, som definerer sig selv som entreprenørvirksomhed, men som kan holde til, indenfor rammerne af en eksisterende bygning, jf. pl § 37, stk. 1 nr. 1, med et ikke skæmmende oplag, vil kunne gå under definitionen ”håndværksvirksomhed”? Og hvad hvis der er tale om en mindre entreprenørvirksomhed med maks. 5 ansatte? Lever virksomheden så ikke op til forudsætningerne for § 37, stk. 1 og 2?

I min verden er der ikke stor forskel på håndværksvirksomhed og entreprenørvirksomhed, i planlovens forstand, så længe, der er tale om en mindre virksomhed. Men det er jo bare i min verden.
Men hvornår er man entreprenør og hvornår er man håndværker i planlovens forstand?

Kan I definere de to titler/virksomhedstyper for mig?

Jeg har nemlig en sag, hvor jeg af hensyn til sprogvariation er komme til at bruge begge begreber (Håndværksvirksomhed og entreprenørvirksomhed). Dette har givet naboerne anledning til at henvise til vejledningens kap. 2.2.11. Da der i vejledningen tilsyneladende er stor forskel på de to begreber, skal jeg nu præcisere og rette op på min upræcise og fejlagtige anvendelse af de to begreber, og jeg vil derfor gerne være sikker på definitionerne, og sondringen mellem de to forskellige virksomheder.

Jeg imødeser jeres svar på mine spørgsmål "

Hillerød Kommune vurderede 516 m2 fordelt på 2 driftsbygninger

nødvendige for hobbylandbrug Jf. Hillerød Kommunes sagsnummer: 219-2009-59748


Ejendommens areal er 8,1 Ha, hvorfor behovet for 516 m2 driftsbygninger burde have undret bygge- og landzonemedarbejderen i Hillerød Kommune, som desuden selv, i landzonetilladelsen af 9.6.11 nævner at landbrugsejendommen fungerede som hobbylandbrug. 


Kan ikke både have heste og korn på samme m2

Hillerød Kommune giver altså tilladelse til driftsbygning til hestehold og driftsbygning til ejendommens landbrugsmaskiner. Men grundet ejendommens lille areal kan begge driftsbygninger næppe være nødvendige, da ejeren IKKE samtidig kan have heste og dyrke jorden på det lille areal. Der foreligger ikke oplysninger om hvilke dele af ejendommens arealer, der anvendes til hestefolde og høproduktion og konventionel markdrift. Der er ikke oplyst om fordelingen i m2 mellem de forskellige former for anvendelse. 


Entreprenøren var beskæftiget med egen entreprenørvirksomhed

Samtidig havde entreprenøren angiveligt oplyst, at han var beskæftiget med eget entreprenørvirksomhed, hvorfor landbrugsejendommens drift må være på hobbyplan.


Dyrkede ikke selv sine marker

Samtidig havde naboer, i høringssvaret oplyst Hillerød Kommune om, at entreprenøren angiveligt aldrig selv havde dyrket sine marker og at entreprenøren angiveligt aldrig havde haft hestehold på ejendommen. 


Naboerne oplyste samtidig Hillerød Kommune om at entreprenøren angiveligt annoncerede for sin entreprenørvirksomhed med adresse fra landbrugsejendommen. Naboerne medsendte en række links til entreprenørvirksomhedens annoncer på internettet. 


Hillerød Kommune afviste naboernes argumenter og lagde entreprenørens svar uprøvet til grund og gav landzonetilladelse på det ansøgte. 


Følgende afgørelser i Nævnenes Hus lægger vægt på virksomhedens mere eller mindre professionelle/kommercielle karakter i modsætning til hobbypræget karakter.


Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri forudsætter som udgangspunkt at virksomheden har professionel/kommerciel (ikke hobbypræget) karakter. NaturErhvervsstyrelsens udtalelse af 13.5.2014.


Læs afgørelserne her NMK-31-01391 og nko 387

WILD WILD WEST i Hillerød Kommune:


Selvom Hillerød Kommune selv har udpeget området til bevaringsværdigt, med landskabelig natur, griber kommunen ikke ind og forvalter, når der etableres oplagspladser eller andre befæstede arealer på landbrugsejendommen.


"Der er efterhånden tale om en lovløs tilstand - et slags WILD WILD WEST", oplyser naboen, som fra 1. parket har udsigt til entreprenøraktiviteterne på landbrugsejendommen. 


"Selvom entreprenøren angiveligt i diverse møder med Hillerød Kommune, jf mødereferat af 29.5.19 og 10.10.19 oplyses om at "dumpere, tromle" ikke kan stå permanent på ejendommen, så henstår entreprenørmaskinerne alligevel permanent på ejendommen uden at vi er oplyst om at kommunen griber ind", oplyser naboen. 

"Selvom entreprenøren oplyses om at gravearbejde på ejendommen skal anmeldes til kommunen med oplysning om hvornår arbejdet stopper, ja så oplyser Hillerød Kommune at de ikke modtager oplysninger herom. "


Hillerød Kommune forvalter ikke ifm etablering af befæstede arealer:


Naboen fremviser en e-mail hun har fremsendt til Hillerød Kommune d. 11.11.19. Heraf fremgår bl.a. at entreprenøren angiveligt har etableret befæstede arealer (plads(er) og vej(e) på anslået 6.000 m2. Hillerød Kommune har selv konstateret at entreprenøren var i færd med dette. 


"Ifølge Planlovens § 35, stk. 1. skal der ansøges om landzonetilladelse og der skal foretages en partshøring", oplyser naboen.


Hillerød Kommune har endnu ikke besvaret naboens henvendelse. 


Det fremgår ellers, af Hillerød Kommunes eget administrationsgrundlag for jordarbejder i landzone, at sådanne terrænarbejder kræver landzonetilladelse - se overfor.

Hillerød Kommune vil ikke føre tilsyn med ulovligt etableret kælder, som angiveligt benyttes i entreprenørvirksomheden.


På baggrund af bygge- og landzonesagsbehandlerens henvendelse til Erhvervsstyrelsen af 5.3.19 hvoraf det fremgår at bygge- og landzonesagsbehandleren søger styrelsens tilladelse til at "entreprenørvirksomhed, men som kan holde til, indenfor rammerne af en eksisterende bygning" bliver det klart for naboerne

at gravearbejdet, som har foregået på landbrugsejendommen, har bestået af etablering af rampe til kælder under driftsbygningen. Dette er nemlig helt i tråd med naboernes egne observationer. 

Entreprenøren havde oprindelig, ifm bygge- og landzonetilladelsen, ansøgt om at etablere en kælder under den pågældende driftsbygning. Han skiftede dog mening da bygge- og landzonesagsbehandleren oplyste ham om, at der i så fald "ikke var tale om en driftsbygning". Fotos fra dingeo.dk dokumenterer dog at entreprenøren, ved opførelsen af bygningen alligevel etablerede den ønskede kælder, uden tilladelse.


Naboerne kan, fra deres vinduer, bevidne at der kører rendegraver, gravemaskiner, kassevogne ned i kælderen under bygningen. 


"Vi ved godt, hvad der er i kælderen", oplyser naboen, "men Hillerød Kommune vil ikke føre tilsyn med det fordi så skal kommunen handle på det", oplyser hun. 


"Entreprenørmaskiner tjener ikke penge, når de står på landbrugsejendommen - de skal ud og arbejde, for at der kommer penge i kassen. Derfor

er det relevant for naboerne, hvad entreprenøren har i sin kælder", oplyser naboen. 


Foreningen NATURBEVARELSE har fået forelagt dokumenter som viser, at kommunen sidenhen, d. 2.10.19 førte tilsyn på ejendommen, hvor kommunen selv beskrev at entreprenøren var i gang med at etablere en støttemur til en rampe, som fører ned til den etablerede kælder under driftsbygningen. 


Driftsbygning opført indenfor 5 år kan indrettes til bolig - imod gældende lov

Efter vejledning fra Hillerød Kommune


Kommunens bygge- og landzonesagsbehandler vejleder i varsel af påbud og partshøring af 20.2.2019 entreprenøren til at ansøge om byggetilladelse til indretning af tilbygning til stuehus (i forsøg på at lovliggøre indendørs swimmingpool, spa og brus i driftsbygningen fra 2016). I samme lovtekst henviser bygge- og landzonesagsbehandleren til Planlovens § 37, stk. 1. hvoraf følgende fremgår:


"§ 37. Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1 tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4 og 6, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af:


2) at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år...


Tilladelse til indrettelse til bolig i driftsbygningen ville derfor være ulovlig.


Foreningen NATURBEVARELSE mener, at grundejeren kan have været i ond tro ved indretning af driftsbygning til indendørs swimmingpool, spa og bad. Vi mener, at sagen er et eklatant eksempel på misbrug af hele intentionen med Planloven og grundejeren bør ikke belønnes med en lovliggørende byggetilladelse.


Naboerne afventer fortsat at Hillerød Kommune lovliggør forholdene i bygning 3, nu 1 år efter kommunen opdagede ændringen i anvendelsen.

Sagen falder udenfor Planlovens § 37:


Naboerne har overfor Hillerød Kommune anført og dokumenteret, at bygningerne, straks efter opførelse blev taget i brug til hhv. entreprenørvirksomhed og bolig (indendørs swimmingpool, spa og brus), hvorfor bygningerne IKKE har været overflødige.


Naboerne har overfor Hillerød Kommune anført at der aldrig har været landbrug i bygningerne.


Den legitimerende aktivitet, (landbruget) har aldrig været realiseret (og formentlig aldrig været hensigten), hvorfor denne sag falder helt udenfor anvendelsesområdet af planlovens § 37. 

Ansøgte om driftsbygning til hestestald men indrettede bygningen med entreprenørvirksomhed. Nu vil Hillerød Kommune give ham tilladelse til det.


Ifølge landzonetilladelsen af 9.6.2011 giver Hillerød Kommune, tilladelse til opførelse af 258 m2 driftsbygning fordi grundejeren sandsynliggør, at han

har (hobby)landbrugsdrift på ejendommen.


Naboerne fortæller, at driftsbygningen omgående blev taget i brug til entreprenørvirksomhed. 


Heste har der, ifølge naboerne, aldrig været på ejendommen i grundejerens tid. 


Foreningen NATURBEVARELSE mener at sagen falder udenfor anvendelsesområdet af Planlovens § 37, da den legitimerende aktivitet (landbruget) aldrig har været realiseret. 

Driftsbygning opført i 2014 gøres 2 år ældre, på papiret af Hillerød Kommune.


I varsel af påbud og partshøring anføres driftsbygning (oprindelig ansøgt som hestestald) nu indrettet med entreprenørvirksomhed, som opført i 2012. 

Hvis driftsbygningen havde været opført i 2012, ville det have givet entreprenøren en tidsmæssig fordel fordi driftsbygningen, på tidspunktet for kommunens tilsyn på ejendommen ville være opført for mere end 5 år siden. 

Dette var dog ikke tilfældet. Naboerne har kontaktet Hillerød Kommune med bevis fra dingeo.dk hvoraf bygningens opførelse kan dokumenteres. "Først efter at sagen lander på Borgmester Kirsten Jensens skrivebord, anerkender Hillerød Kommune at driftsbygningen er opført i 2014", oplyser naboen.

Driftsbygningerne viste sig sidenhen at være taget i brug til indendørs swimmingpool, spa og brus samt entreprenørvirksomhed.


Hhv. d. 8.10.18 og 21.11.18 konstaterer Hillerød Kommune ved tilsyn på landbrugsejendommen, at den ene driftsbygning, som var ansøgt som hestestald, reelt er helt inddraget til entreprenørvirksomhed. 


Den anden driftsbygning, som var ansøgt som driftsbygning til landbrugsmaskiner, var indrettet med

indendørs swimmingpool, spa og brus.


Hillerød Kommune vidste allerede d. 5.3.19 at grundejeren d. 20.4.19 ville ansøge om "anvendelse til mindre entreprenørforretning". 


Jf. bygge- og landzonesagsbehandlerens henvendelse

til Erhvervsstyrelsen, undrer det naboerne, at Hillerød Kommune allerede d. 5.3.19 vidste at entreprenøren ville ansøge om "mindre entreprenørforretning", i sær set i lyset af at entreprenøren 2 gange tidligere har ansøgt om "entreprenørvirksomhed" og ikke "mindre"..

Afslag på afslag på afslag til entreprenørvirksomhed fra landbrugsejendommen:


Entreprenøren har allerede fået flere afslag på at drive entreprenørvirksomhed fra landbrugsejendommen.


1. Afslag på entreprenørvirksomhed:

Særligt nævnes Hillerød Kommunes udtalelse til Frederiksborg Amt af 18.7.2000 hvor kommunen udtaler følgende:


"Ejendommen er beliggende i landzonen og er noteret som landbrug. I kommuneplanen er området kategoriseret som "det åbne land". Ejendommen skal behandles efter planlovens landzonebestemmelser"


"Som bekendt er hovedformålet med landzoneloven bl.a. at hindre uønskede og ukontrollerede bebyggelser og anlæg i det åbne land. Udgangspunktet er at landzonen skal friholdes for anden bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri"


"Teknisk Service har besigtiget forholdene. Der er foretaget væsentlige terrænarbejder i forbindelse med etablering af oplagspladsen. Ved besigtigelsen var der udover nogle landbrugsmaskiner endvidere en lastbil og en container placeret på pladsen tillige med en del forskellige materialer."


"Tilkørselsforholdene til ejendommen med større lastbiler er uhensigtsmæssig idet ........vej er en lille grusvej. Ved indkørsel fra syd skal man køre flere km af grusvej og passere flere ejendomme. Grusvejen er mærket af den tunge trafik og ikke egnet til at en sådan fortsætter. "


"Teknisk Service finder oplagsplads og entreprenørvirksomhed på ....vej i strid med landzoneloven og kan ikke anbefale det ansøgte"


Foreningen NATURBEVARELSE bemærker at grundlaget, som Hillerød Kommune giver afslag på d. 18.7.2000 fortsat er det samme grundlag der gør sig gældende ved nuværende ansøgning i 2019.


Naboen udtaler: "Tænk hvor mange ressourcer vores forvaltning skal lægge i sådan en sag. Det er helt skørt! - det omhandler en virksomhed og ejerens bekvemmeligved for at undgå at skulle køre til og fra sin

entreprenørvirksomhed. Kan vi virkelig være det bekendt overfor vores skatteydere i Hillerød Kommune?"2. Afslag på entreprenørvirksomhed:

D. 2.4.2001 giver Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) AFSLAG på ansøgning om entreprenørvirksomhed fra landbrugsejendommen. 


HUR skriver:

"Hovedstadens Udviklingsråd har besluttet IKKE at give tilladelse til det ansøgte. Afslaget er begrundet i, at det ansøgte ikke er foreneligt med landzonebestemmelsernes formål om at modvirke byspredning. "


"Afgørelsen er truffet efter § 35 i lov om planlægning"


I henhold til § 35 i lov om planlægning må der i landzone ikke uden tilladelsefra landzonemyndigheden ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer."


"Hovedformålet med zoneinddelingen er at modvirke byspredning ved at sikre, at byudvikling sker hvor der gennem planlægning er åbnet mulighed herfor. Entreprenørvirksomhed er en aktivitet der som hovedregel bør henvises til et erhvervsområde i byzone."


Adgangsforholdene til ejendommen er desuden meget uhensigtsmæssige"


3. Afslag på entreprenørvirksomhed:

D. 7.2.2002 afgør Naturklagenævnet i deres afgørelse følgende:


"Sagen drejer sig om en landbrugsejendom hvor jorden er bortforpagtet.  

Fra sin landbrugsejendom driver ejeren entreprenørvirksomhed. Til brug for sin virksomhed har ejer ladet en plads befæste. På pladsen er der indrettet oplag."


"Til- og frakørselsforholdene til ejendommen er for større køretøjer ringe og foregår ad små, sårbare veje tæt forbi andre ejendomme."


"De opførte jordvolde - og uden disse oplaget - findes skæmmende i området og er således landskabeligt uønsket."


"Området skønnes herefter ikke at være egnet til etablering af entreprenørvirksomhed med oplagsplads, og der findes ikke heroverfor at være sådanne forhold, at der alligevel bør meddeles landzonetilladelse."


"De øvrige effekter - såsom lastbil(er), kassevogn(e), rendegraver(e), minigraver(e), (motor)trillebør(e), trailer(e), pladevibratorer(er) m.m. samt asfaltbunke(r), bunke(r) af støbegrus, kabler, rør, beton, byggeaffald og lignende - omfattes efter nævnets opfattelse af Hovedstadens Udviklingsråd afslag på bibeholdelse af oplag."


"I øvrigt på baggrund af besigtigelse af forholdene og de øvrige af parterne anførte synspunkter stadfæstes Hovedstadens Udviklingsråds afgørelse af 2.4.2001 om afslag på landzonetilladelse til at drive entreprenørvirksomhed samt om afslag på bibeholdelse af oplag på ejedommen.

EN "BOMBE" UNDER PLANLOVEN:


Foreningen NATURBEVARELSE mener at sagen om entreprenørvirksomheden er en "bombe" under Planloven.


Der er tale om en virksomhed som er opstartet uden anmeldelse eller ansøgning og som i snart 20 år angiveligt har trodset alle påbud fra myndigheder.


Grundejeren har så i 2009 ifm ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en 3-længet gård, ukorrekt angivet at han ville drive landbrug fra landbrugsejendommen og muligvis samtidig spekuleret i senere at få tilladelse til ændring af anvendelsen til noget andet, nemlig det som ejendommen hele tiden har været indrettet til, nemlig bolig og entreprenørvirksomhed.


Skulle Hillerød Kommune give grundejeren tilladelse til at drive entreprenørvirksomhed fra sin landbrugsejendom, bliver grundejeren "belønnet" for angiveligt at trodse loven igennem snart 20 år. 


Lovgivningen sættes dermed reelt ud af kraft når man på denne måde kan erhverve et landbrug og gennemtvinge en markant anvendelsesændring ved at "tage først og spørge bagefter".


En lovliggørende tilladelse til drift af entreprenørvirksomhed må forventes at skabe administrativ praksis og derfor er denne sag en bombe under Planloven.


HVAD SIGER LOVEN?

Planlovens § 35, stk.1:


"I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer..........."Planlovens § 37, stk. 1 og 2:


"

§ 37. Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter § 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, jf. dog stk. 4, samt lager- og kontorformål m.v." (- dog på en række betingelser/naturbevarelse)

§

Planloven er vedtaget for bl.a. at værne om landets natur og miljø så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk vækst.


Læs Planloven her:

Entreprenørfirma/kloakfirma/vognmandsfirma 


Kan ikke drage fordel af Planlovens § 37, stk. 1 og 2

Erhvervsstyrelsens vejledning er klar - se ovenstående

Bevaringsværdigt område med landskabelige værdier:


Særligt for det berørte område er, at det jf. Kommuneplan 2017 er udpeget som "bevaringsværdigt område med landskabelige værdier". I Kommuneplanens beskrivelse af "Grøn Struktur" gøres fra side 173 ff. tydeligt opmærksom på, at grønne, rekreative områder er vigtige.


Hillerød Kommune fastslår principielt, at by og land skal holdes adskilt (kommuneplanen side 176). 


Området har funktion som biologisk spredningskorridor mellem Gribskov og Arresø og ikke-landbrugsmæssig aktivitet især efter etableringen af Solbjerg Engsø og nu senest Alsønderup Enge, vil modvirke den stigende biologiske aktivitet i området. 


Derudover, er ejendommen markeret som en landbrugsejendom og beliggende i landzone, hvor netop Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål at beskytte de landskabelige, jordbrugsmæssige og rekreative værdier i det åbne land. Det følger heraf at erhvervsvirksomheder, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. 

Foreningen NATURBEVARELSE

Telefon:  91103662

Adresse


3400 Hillerød

Følg os

E-mail

Copyright @ 2019 NATURBEVARELSE.NU