Sagen om driftsbygningen der pludselig blev 2 år ældre - på papiret!

Landzonetilladelsen:


I sag 219-2009-59748 giver Hillerød

kommune d. 9.6.11 landzonetilladelse til følgende:


By og Miljø har behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus (A) på i alt 314 m2. Heraf 179 m2 i stueetage og 135 m2 i fuldt udnyttet tagetage, samt bygning til hestestald, fyrrum, garage, saddel-og foderrum (B) på 258 m2, og et maskinhus for landbrugsmaskiner på 258 m2 (C), samt ridebane på 20x40 meter. Bygningerne ønskes opført med facader i blank mur med sorte, engoberede tegl.


Hvad opnår grundejeren ved at driftsbygningen bliver 2 år ældre på

papiret?


Ved at driftsbygningen fremstår som om den er opført i 2012 i stedet for 2014 opnår grundejeren, at bygningen PÅ TIDSPUNKTET FOR BESIGTIGELSERNE var 5 år og dermed lovligt godt kunne have været taget i brug til andet, lovligt formål, jf. planloven.


 "Det er tydeligvis en forvaltning som ikke ved hvad den selv laver!


Hvis jeg lavede sådanne fejl på mit arbejde, var jeg blevet fyret for længst!" #KV21


- en berørt nabo

Bygninger ibrugtaget til helt andet formål.

Besigtigelser på ejendommen hhv. d. 8.10.18 og 21.11.18 viser at driftsbygningerne nu rummer følgende:


  • Driftsbygning godkendt til hestestald rummer entreprenørvirksomhed


  • Driftsbygning godkendt til landbrugsmaskiner rummer bolig (swimmingpool, spa og bad).


Hillerød Kommune udsteder d. 20.2.19 varsel af påbud og partshøring.

Det er den samme kommunale bygge- og landzonesagsbehandler som har behandlet sagen siden 2011


BEMÆRK AT OPFØRELSESÅR FOR BYGNING 2 NU ER ÆNDRET TIL 2012.

Driftsbygningens opførelsesår korrigeres først efter borgmesterhenvendelse d. 25.9.19:


En berørt nabo skriver følgende til Borgmester Kirsten Jensen:


"Vedrørende: Sag 2018-1014 - Partshøring af entreprenør.

Kære Kirsten Jensen,


En afdeling i din kommune forvalter ulovligt ved at afgive faktuelt forkerte oplysninger, som kan have betydning for sagens udfald.


Vil du, som borgmester, sidde dette overhørig?


Fortjener vi, som borgere i Hillerød Kommune igennem 20 år ikke en fair sagsbehandling?


I partshøring af 24.9.19 afgiver Hillerød Kommunes bygge- og landzonesagsbehandler forkerte oplysninger om bygning 2 og gør den ældre, end den i virkeligheden er.


Ved at oplyse om at bygning 2 er opført i 2012, opnår bygge- og landzonesagsbehandleren at bygningen, på papiret, er mere end 5 år gammel.


Ved at gøre bygning 2 ældre end den i virkeligheden er, opnår sagsbehandleren, at bygningen, på papiret, kan høre ind under planlovens § 37 hvor driftsbygninger efter 5 år kan tages i brug til anden anvendelse, såfremt andre forudsætninger er opfyldt.


Af vedhæftede luftfoto fra 2013 fra dingeo.dk fremgår, at bygning 2 IKKE kan være opført i 2012, eftersom bygningen IKKE var opført i 2013!


Af vedhæftede e-mailkorrespondance fra 2014 mellem samme bygge- og landzonesagsbehandler i kommunen og grundejeren fremgår, at bygning 2 er opført i 2014.


Som nabo til ejendommen har vi observeret, at bygning 2 først er opført i 2014.


Vi har desuden observeret, at bygningen omgående, efter opførsel, blev taget i brug i entreprenørvirksomheden.


Hillerød Kommune har hhv. d. 8.10.18 og 21.11.18 besigtiget bygning 2 og konstateret, at bygningen var indrettet med lokaler for entreprenørvirksomhed, jf. kommunens varsel af påbud og partshøring af 20.2.19.


Hillerød Kommune har derfor selv, som tilsynsmyndighed, konstateret følgende:

• Bygning 2 var ulovligt indrettet med lokaler for entreprenørvirksomhed og

“reelt inddraget til virksomheden i form af kontordel, oplag af materialer og

maskiner” allerede inden bygningen var 5 år gammel.

• Bygning 2 er ikke en overflødiggjort landbrugsbygning
• Bygning 2 har været anvendt til andre ulovlige formål


Den legitimerende aktivitet (landbrug) har aldrig været realiseret.


Nærværende sag falder derfor helt udenfor anvendelsesområdet af planlovens § 37.


Vi skal derfor kræve, at kommunen sagsbehandler lovligt og opførelsesåret for bygning 2 rettes til 2014."