Normalt er der helt særlige regler for terrænarbejder i landskabelige områder:

Forvaltningen "gradbøjer" eget administrationsgrundlag og tilgodeser entreprenøren:


Selvom naboer dokumenterer at der angiveligt er tilkørt 1.298 m3 jord, svarende til 59 vognlæs, som er læsset af på ejendommen, godkender sagsbehandleren tilkørslen

af jord på det grundlag, at det kun er tilkørt "ejendommens bygningsnære havearealer". Kommunen har d. 11.5.20 besigtiget forholdene.


Området som kommunen har indtegnet på kort nedenfor svarer, efter naboers beregning til 6.288 m2.

Er det rimeligt at Hillerød Kommune klassificerer det som "bygningsnærehavearealer"?


Hvad mener du?

I strid med forvaltningsloven træffer Hillerød Kommune afgørelse i sagen, uden henvisning til relevant lovgivning eller klagevejledning!

Hillerød Kommune har i kommuneplan 2017 udpeget området, som landbrugsejendommen ligger i,

til at være et bevaringsværdigt område med landskabelige værdier.

Naboer har en mening om, at tilkørslen af jord tjener et formål - nemlig angiveligt at entreprenøren kan køre med entreprenørmaskiner mellem bygninger og oplagsplads, uden indblik fra naboer!


Hillerød Kommune har aldrig bedt grundejeren om den landbrugsfaglige begrundelse for arbejdets nødvendighed!


Er det rimeligt?


Hvad mener du?