SAGEN OM UDVIDELSE AF BOLIG I DRIFTSBYGNING SOM IKKE ER 5 ÅR OG SOM ER IMOD PLANLOVENS BESTEMMELSER

16.12.2019 i sag 2018-1014 godkender Hillerød Kommune udvidelse af ulovligt etableret swimmingpool, spa og bad i driftsbygning ansøgt uden landzonetilladelse som nødvendig for ejendommens drift som en landbrugsejendom, som kommunen opgiver til at være opført i 2016. 


Afgørelsen strider imod planlovens bestemmelser af følgende årsager:

På baggrund af en klage til Borgmester Kirsten Jensen, ændrer Hillerød Kommune sin mening og beslutter, at udvidelsen

kræver en landzonetilladelse. 


Landzonetilladelsen kan ses her:

https://www.hillerod.dk/media/267747/landzonetilladelse-spa-og-pool-omraade-samt-kaelder-bygning-3-nordvej-10.pdf

Naboens henvendelse til Borgmester Kirsten Jensen:

Er det rimeligt at grundejeren får tilladelse til at beholde sin ulovligt

opførte swimmingpool, spa og bad i bevaringsværdig natur?


Hvad synes du?


I Kommuneplan 2017 er området udpeget som bevaringsværdigt område med landskabelige værdier. I Kommuneplanens

beskrivelse af "Grøn Struktur" gøres fra side 173 ff. tydeligt opmærksom på, at grønne rekreative områder er vigtige: 


"Hillerød Kommune rummer store naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier, der er med til at præge vores opfattelse af vores omgivelser, vores valg af bolig og vores brug af det åbne land. Det grønne har stor værdi for borgerne i kommunen - både for vores sundhed og for vores livskvalitet. Det er vigtigt for oplevelsen af de grønne værdier, at de er tilgængelige. Skove , søer

og naturområder er højt værdsatte i forhold til at gøre det let og attraktivt for befolkningen at bevæge sig mere. Derfor er tilgængelighed en vigtig parameter i forhold til de grønne værdier". 


En af konsekvenserne af dette er for det første, at man principielt fastslår, at by og land skal holdes adskilt (kommuneplanen side 176):


"Byggeri og anlæg i landområdet:


Hillerød Kommunes hensigt er at fastholde

den klare grænse mellem by og land ved i videst muligt omfang at fastholde landzonen som ubebygget landbrugsland med skov og natur. 


Det er Hillerød Kommunes mål, at der er en klar grænse mellem by og land. Landområdet skal beskyttes og bevares som et attraktivt, åbent landskab. Aktiviteter, byggeri samt anlæg skal afstemmes i forhold til jordbrugsproduktion, råstofinteresser, beskyttelsesinteresser og friluftsliv. 


Kommunen har som mål at sikre, at byggeri og anlæg bliver tilpasset omgivelserne. Eventuelle tekniske anlæg, terrænreguleringer, støjværn og lignende skal udføres under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det åbne land."


"Retningslinjer

2.1.1

Landområdet skal friholdes for yderligere byfuntioner, dvs. bebyggelse og anlæg derikke er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrug, skovbrug eller fiskeri."

NATURBEVARELSES MENING:


Foreningen mener ikke at der burde have været givet landzonetilladelse til det ansøgte. 


Kommunen burde have administreret planlovens regler efter egne programerklæringer i kommuneplan 2017. 


Synspunkter om indretningshensyn, berettiget forventning, værdispild og proportionalitetsbe- tragtninger kommer slet ikke i spil her, da grundejeren på intet tidspunkt kan have været i god tro om, at han blot kunne anvende landbrugsejendommen efter forgodtbefindende.


Derfor kan han ikke nyde nogen form for beskyttelse i disse almene hensyn, som i praksis er reserveret til en godtroende ejendomsejer.

  • Det viser sig, at driftsbygningen er opført i 2017 og derfor endnu ikke er 5 år. 

Jf. planloven kan bygningen derfor ikke tages i brug til andet formål. 


  • Da swimmingpool, spa og bad er i en separat bygning, betegnes denne som "et anneks". Jf. planloven § 36, stk. 1. nr. 10 kræves der landzonetilladelse til at opføre et anneks til en bolig. Der kan derfor ikke uden landzonetilladelse etableres en ekstra bolig i en eksisterende driftsbygning.