SAGEN OM ULOVLIG ENTREPRENØRVIRKSOMHED I DRIFTSBYGNING SOM FORTSAT PÅ SNART 3. ÅR IKKE ER LOVLIGGJORT

På snart 3. år afventer naboer at Hillerød Kommune lovliggør en ulovlig entreprenørvirksomhed i landzone.


Er det rimeligt at naboer skal vente så længe? Men angiveligt har virksomheden været aktiv fra ejendommen siden 2000.


Berørte naboer har derfor ventet tålmodigt i 21 år på en lovliggørelse!

Hillerød Kommune giver d. 19.12.19 afslag på entreprenørvirksomhed fra driftsbygning på ejendommen bl.a. fordi det ikke kunne bevises at bygningen havde været anvendt til landbrug (læs sagen om driftsbygningen som blev tryllet 2 år ældre)


Som berørt nabo, har man så en forventning om at kommunen begynder at fjerne virksomheden.


Men uden nogen forklaring til berørte naboer, uden afgørelse eller klagevejledning går Hillerød Kommune 19.12.19 imod gældende lov og giver grundejeren udsættelse i sagen! - det som kaldes "opsættende virkning" mens grundejerens klage behandles i Planklagenævnet. 


Synes du ikke at Hillerød Kommune skylder de berørte naboer at få fjernet den ulovlige virksomhed?


Hvad er din mening?

Opsættende virkning betyder udsættelse

Det er en farce - vi har, som naboer ventet i 21 år på at kommunen skal stoppe den ulovlige virksomhed. Når der endelig foreligger en afgørelse, vil kommunen ikke lovliggøre forholdet!

- en berørt nabo

Hvad siger Planklagenævnet selv:

Nabohenvendelser om opsættende virkning afvises uden grundlag:

Hvad mener du?


Er det rimeligt at en kommunal forvaltning

udsætter lovliggørelsen af en ulovlig virksomhed til stor skade for naturen og miljøet? #KV21

Så mange gange har entreprenøren fået afslag på entreprenørvirksomhed fra landbrugsejendommen:

  • 2000 Afslag fra Hillerød Kommune 
  • 2002 Afslag fra Hovedstadens Udviklingsråd
  • 2002 Afslag fra Naturklagenævnet
  • 2019 Afslag fra Hillerød Kommune 
  • 2021 Afslag fra Planklagenævnet

På vegne af Hillerød Kommune svarer sagsbehandleren i 2011: 


"By og Miljø vurderer, at nabos indsigelser omhandler forhold, som ikke længere er aktuelle på ejendommen. Et tidligere ulovligt forhold, kan ikke begrunde en antagelse om, at det ulovlige forhold vil blive genoptaget i de nye bygninger".

Er det egentlig ikke med til at ødelægge tilliden til den kommunale sagsbehandler og

forvaltningen generelt, når den kommunale sagsbehandler på denne måde "vejleder" ejeren af en virksomhed og hvor der ikke er notat af "vejledningen". Husk at kommunen har notatpligt!

Jeg har fuldstændig mistet tilliden til den kommunale forvaltning.


Jeg har ellers altid haft en tillid til at kommunen var uvildig og forvaltede efter gældne regler.....


- berørt nabo

Lad os "spole tiden tilbage" og se på hvad naboerne i 2011 fortalte kommunen da grundejeren ansøgte om landzonetilladelse til opførsel af hus med driftsbygninger:


Naboerne sagde: at de var bekymrede for at bygningerne ville blive anvendt til entreprenørvirksomhed. Naboerne havde allerede på dette tidspunkt (i 2011) erfaret at der siden 2000 ulovligt var entreprenørvirksomhed fra ejendommen.


Naboerne dokumenterer med links til entreprenørvirksomheden hvor det fremgår at der stadig annonceres med entreprenørvirksomhed fra landbrugsejendommen. 

8.10.2018 er Hillerød Kommune på tilsyn på landbrugsejendommen fordi en nabo har henvendt sig og oplyst, at der tilsyneladende bliver drevet entreprenørvirksomhed fra ejendommen. 

På besigtigelsen viser det sig, at den ene driftsbygning er inddraget til entreprenørvirksomhed. 

D. 20.4.19 ansøger entreprenøren om "mindre entreprenørforretning" fra landbrugsejendommen. Se ansøgning her


NATURBEVARELSE er ikke i tvivl om, at entreprenøren er vejledt af den kommunale sagsbehandler, som jo allerede d. 6.3.19 henvender sig til Erhvervsstyrelsen i håb om at få styrelsen til at godkende at der kan være entreprenørvirksomheder i landzone. Se henvendelse her

Bemærk at:

det er SAMME kommunale sagsbehandler, som "tryllede" driftsbygningen 2 år ældre - på papiret!

KLIK her


Det er SAMME kommunale sagsbehandler som "omdøbte" entreprenørvirksomheden til "en mindre entreprenørforretning" og forsøgte at få Erhvervsstyrelsen til at tillade entreprenørvirksomhed i landzone.

KLIK her 


Det er SAMME kommunale sagsbehandler som skrev til Motorkontoret for at entreprenøren skal have lov til at beholde sin rendegraver på landbrugsejendommen, i strid med flere afgørelser og dom i Byretten.

KLIK her 


Det er SAMME kommunale sagsbehandler som ved en "fejl" godkendte udvidelse af bolig i anneks, i strid med Planlovens bestemmelser.

KLIK her