Foreningen NATURBEVARELSE passer på vores natur og miljø - Bliv medlem.


Vedtægter for Foreningen Naturbevarelse


Vedtaget d. 5. november 2019


§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Naturbevarelse

Foreningen Naturbevarelse har hovedsæde i Hillerød


§ 2. Formål


Stk. 1. Foreningen Naturbevarelses overordnede og langsigtede mål er, at virke til gavn for Danmarks borgere, natur og miljø. Foreningen er landsdækkende.


Naturbeskyttelse

Naturen har stor værdi for borgerne i Danmark - både for vores sundhed og for vores livskvalitet. 


Derfor er Foreningen Naturbevarelses formål, at beskytte de landskabelige, jordbrugsmæssige og rekreative værdier i det åbne land. 


Miljøbeskyttelse

Dermed arbejder Foreningen Naturbevarelse også for at sikre naturen og borgerne mod forurening af vand, jord, luft og støj.


Planlægning

Foreningen Naturbevarelse mener, at erhvervsvirksomheder som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervede, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. 


Foreningen Naturbevarelse arbejder for at begrænse byggeri og anlæg i landområdet og dermed for bevarelse af landskabelige og kulturhistoriske værdier. 


Foreningen Naturbevarelse mener, at der skal være en klar grænse mellem by og land og at landområdet skal beskyttes og bevares som et attraktivt, åbent landskab. 


Foreningen Naturbevarelse arbejder for at Planloven tager hensyn til natur og landskabsværdier og ikke mindst borgere. 


Foreningen Naturbevarelse arbejder for at hjælpe berørte borgere i natur- miljø- samt plan-relaterede sager. 

Lovgivning

Foreningen Naturbevarelse arbejder for, at Planloven håndhæves og administreres konsekvent.


§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner, selskaber, organisationer, institutioner m.fl.


Stk. 2. Hvert personlige medlemskab giver ret til én stemme ved afstemninger.


Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Hvis det skønnes at medlemmer modarbejder Foreningen Naturbevarelses formål og vedtægter, kan medlemmet ekskluderes fra foreningen. 


§ 4 Kontingent

Stk. 1. Foreningen Naturbevarelse er en non-profit forening og dermed er der ikke kontingent for medlemskab af foreningen. 


§ 5 Foreningens organisation

Stk. 1. Foreningen Naturbevarelse tegnes af bestyrelsen (formanden og næstformanden) 

Stk. 2. Foreningen Naturbevarelse virker gennem netværk og samråd.


§ 6 Vedtægtsændring

Forslag til vedtægtsændring kan forelægges bestyrelsen på møder. 


§ 7 Opløsning

Afgørelse om Foreningen Naturbevarelses opløsning træffes af bestyrelsen.